Pyrolýza jako inovativní technologie pro recyklaci plastů a snižování odpadu

Pyrolýza a technologie, které pomáhají s redukcí odpadu, se mohou stát cestou, jak vyřešit problematiku nadměrného výskytu odpadu všude po světě. Plast je nepostradatelný vynález, ovšem jeho špatná recyklace zapříčinila, že na planetě už je těžké najít místo, kde by se stopy plastu nenacházely. Pyrolýza je však technologií, která může pomoci dostat plast zase pod kontrolu. 

Co je pyrolýza a jak funguje

Jedná se o proces, při kterém jsou plastové a jiný odpady zahřívány na vysoké teploty bez přístupu kyslíku. Tím se rozkládají na jednodušší sloučeniny, které jdou znovu využít. Jedná se o ekologickou alternativu ke klasickému spalování a skládkování odpadu. 

Zpracovává se: 

  • komunální odpad,
  • plasty, staré pneumatiky, polystyren a jiné nerecyklovatelné druhy plastů 
  • biomasa.

Výhody pyrolýzy oproti tradičním metodám recyklace plastů

Velkým problémem plastů je fakt, že ne všechny lze recyklovat. A ač je Česká republika jedním ze světových premiantů v třídění odpadu, k recyklaci je využito pouze 30 procent z vytříděného množství. Zbytek pak končí ve spalovnách či skládkách. 

  • Pyrolýza umožňuje efektivní zredukování plastového i komunálního odpadu. Na užitečné produkty dokáže totiž zpracovat i plast, který by jinak skončil na skládkách či ve spalovnách.
  • Pyrolýza je ekologická varianta redukce odpadu bez spalování. Slouží tak i ke snížení emisí skleníkových plynů.
  • Díky pyrolýze vznikají “zelená” paliva a dalších produkty. 

Možnosti využití produktů pyrolýzy

Existuje několik zajímavých produktů, které pyrolýza nabízí:

  • Pyrolýzní plyn. Lze využívat jako palivo.
  • Pyrolýzní olej. Používá se v odvětvích, která jsou velmi náročná na energie. Příkladem může být ocelářský nebo keramický průmysl. 
  • Pyrolýzou biopaliv lze vyrobit i syntetický plyn. Ten lze využít nejen jako palivo, ale i k výrobě amoniaku a dalších látek. 

Technické aspekty pyrolýzy a potřebné investice

Nejdůležitějším aspektem zůstává kvalita pyrolytického reaktoru. Čím kvalitnější je, tím lepších výsledků se dosahuje. Avšak jeho koupě se pohybuje v řádech desítek milionů korun. 

Příklady úspěšného využití pyrolýzy v praxi

Společnost KD Chemiko se zaměřuje na recyklaci odpadu pomocí pyrolýzy, což je stále více populární postup v oboru. Připojuje se tak k řadě projektů a společností, které se specializují na tuto metodu.

Ekonomické aspekty pyrolýzy a její konkurenceschopnost

Pyrolýza může být vnímána jako jedna z možností, jak nakládat s odpadem. Zároveň roste i tlak ze strany Evropské unie na “zelené energie” a cirkulární ekonomiku. A právě pyrolýza může být jednou z možností, jak s odpadem ekologicky i ekonomicky nakládat. 

Vliv pyrolýzy na životní prostředí a možnosti minimalizace negativních dopadů

Pyrolýza má velký potenciál jako technologie pro recyklaci plastů a snižování odpadu. Technologie jsou neustále inovovány ve prospěch udržitelného a efektivního využití zdrojů. Díky tomu, že při ní nevzniká spalování, je velmi zajímavou alternativou i z hlediska redukce emisí skleníkových plynů. 

Legislativní rámec pro využití pyrolýzy v průmyslu

Nejdůležitějším zákonem je určitě zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.). Dalšími důležitými zákony mohou být zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.) a zákon o vodách (zákon č. 254/2001 Sb.). 

Závěr a perspektivy využití pyrolýzy v budoucnosti

Vzhledem k nadměrnému množství odpadu, který je v současnosti produkován, a množství plastu, který není recyklován, se pyrolýza ukazuje jako jedna z důležitých cest odpadového hospodářství. Společnosti, které se zaměřují na pyrolýzu, proto zřejmě budou hrát a hrají důležitou roli při transformaci současného  lineárního spotřebního modelu na cirkulární model, který zohledňuje obnovitelné zdroje a udržitelnost.

Také si myslíte, že pyrolýza může efektivně zbavit planetu nadměrného množství odpadu?